• Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 10 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 10 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 10 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ về khái niệm marketing đối nội và cấu thành của marketing đối nội, đánh giá tầm quan trọng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công khi triển khai chiến lược marketing đối nội, đo lường marketing đối nội,...

   6 p uneti 24/03/2018 21 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa biên soạn với mục tiêu chính là: Những vấn đề chung về TCDN, nghiệp vụ phân tích các tỷ số tài chính của DN, nghiệp vụ quản lý nguồn vốn của DN, nghiệp vụ quản lý đầu tư và đánh giá dự án đầu tư của DN, nghiệp vụ quản lý doanh lợi và rủi ro trong đầu tư, tỷ suất sinh lời và...

   82 p uneti 24/03/2018 56 1

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 Lãi suất với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được khái niệm và phân loại lãi suất, hiểu được các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, biết được các biện pháp can thiệp lãi suất thị trường.

   24 p uneti 24/03/2018 30 1

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 2 do ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Lịch sử ra đời của ngân hàng, các giai đoạn phát triển của ngân hàng, ngân hàng trung ương, ngân hàng trung gian.

   32 p uneti 24/03/2018 20 1

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Sau khi học xong bài 6 "Tài chính doanh nghiệp" các bạn sinh viên có thể nắm được các kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, nắm được cấu trúc vốn tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, biết được các thành phần chính của doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

   38 p uneti 24/03/2018 44 1

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 1 Đại cương về tiền tệ ThS. Nguyễn Thùy Dung biên soạn trình bày các nội dung sau: Nguồn gốc ra đời của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, các hình thái tiền tệ, khối tiền tệ, bản vị tiền tệ,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p uneti 24/03/2018 26 1

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 5 giúp người học hiểu về "Lạm phát". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: khái niệm lạm phát, nguyên nhân lạm phát, đo lường lạm phát, hậu quả của lạm phát, lý thuyết về lạm phát, biện pháp kiềm chế lạm phát.

   21 p uneti 24/03/2018 28 1

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Mục tiêu chính của Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 3 nhằm giúp các bạn nắm được các khái niệm cơ bản về cung – cầu tiền tệ, hiểu được cách thức tiền được đưa vào lưu thông trong nền kinh tế, nắm được các học thuyết kinh tế tiêu biểu về cầu tiền tệ.

   40 p uneti 24/03/2018 25 1

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Mục tiêu của bài học nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm, bản chất và vai trò của NSNN - Nắm được hệ thống thu chi ngân sách nhà nước, hiểu được cơ bản về cân đối NSNN, bội chi và xử lý bội chi ngân sách nhà nước; tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước, nắm được tổng quan CSTK.

   39 p uneti 24/03/2018 23 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7 do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về bảo lãnh ngân hàng, các loại hình bảo lãnh ngân hàng, quy trình nghiệp vụ bảo lãnh

   21 p uneti 24/03/2018 22 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 3 do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Những vấn đề chung về tín dụng ngắn hạn, các phương thức cho vay ngắn hạn, các biện pháp bảo đảm tín dụng.

   69 p uneti 24/03/2018 27 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 8 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 8 - ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 8 Thanh toán qua ngân hàng và cung ứng dịch vụ ngân hàng khác do ThS. Lâm Nguyễn Hoài Diễm biên soạn với các nội dung chính như sau: Dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác.

   35 p uneti 24/03/2018 28 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số