• Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

  Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

  Bài viết "Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam" tập trung phân tích tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam giai đoạn 2001-2015 và làm rõ những vấn đề đang đặt ra đối với Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này.

   11 p uneti 25/08/2019 7 0

 • Vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động các doanh nghiệp FDI

  Vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động các doanh nghiệp FDI

  Nghiên cứu này phân tích vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam từ năm 2006 -2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động đầu tư xanh của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp FDI. Kết quả là bằng chứng thực nghiệm quan trọng để nhà quản lý có chiến...

   9 p uneti 25/08/2019 8 0

 • Nhận diện lãng phí và lựa chọn công cụ quản trị tinh gọn trong hoạt động xuất khẩu

  Nhận diện lãng phí và lựa chọn công cụ quản trị tinh gọn trong hoạt động xuất khẩu

  Bài viết nhận diện những lãng phí trong hoạt động xuất khẩu căn cứ trên chuỗi giá trị của hoạt động xuất khẩu và đưa ra những khuyến nghị trong việc lựa chọn các công cụ của quản trị tinh gọn có thể áp dụng trong hoạt động xuất khẩu. Đây là nền tảng cho những nghiên cứu thực chứng về quản trị tinh gọn trong hoạt động xuất khẩu.

   12 p uneti 25/08/2019 8 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết ở Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết ở Việt Nam

  Nghiên cứu này tiến hành phân tích các nhân tố vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết trên hai Sở chứng khoán Hà Nội (HNX) và Thành phố Hồ Chính Minh (HOSE). Mẫu nghiên cứu bao gồm 846 quan sát của 94 doanh nghiệp trong 9 năm từ 2006 đến 2014. Ba mô hình được sử dụng là mô hình OLS gộp, mô...

   20 p uneti 25/08/2019 8 0

 • Doanh nghiệp xã hội - pháp nhân thương mại hay pháp nhân phi thương mại

  Doanh nghiệp xã hội - pháp nhân thương mại hay pháp nhân phi thương mại

  Nội dung bài viết trình bày doanh nghiệp xã hội là loại hình doanh nghiệp đang được quan tâm và phát triển của nhiều nước trên thế giới; để duy trì và thúc đẩy nền kinh tế phát triển và phát triển bền vững, cũng nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý Doanh nghiệp xã hội, Luật Doanh nghiệp 2014 lần đầu tiên công nhận về...

   14 p uneti 25/08/2019 9 0

 • Vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI

  Vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI

  Nghiên cứu này phân tích vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam từ năm 2006 -2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động đầu tư xanh của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp FDI. Kết quả là bằng chứng thực nghiệm quan trọng để nhà quản lý có chiến...

   10 p uneti 25/08/2019 8 0

 • Những vấn đề cơ bản về phân tích dự báo trong quản trị nhân sự

  Những vấn đề cơ bản về phân tích dự báo trong quản trị nhân sự

  Bài viết giới thiệu tình hình ứng dụng của kỹ thuật phân tích dự báo trong công việc của các nhà quản trị nhân sự; bên cạnh đó, tập trung làm rõ cách xử lý các thách thức tiêu biểu trong công tác quản trị nhân sự bằng cách áp dụng kỹ thuật phân tích dự báo. Từ việc đánh giá những khó khăn trong việc áp dụng, nhóm tác giả cũng đưa ra một...

   15 p uneti 25/08/2019 8 0

 • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

  Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

  Bài viết này tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu nét đặc thù của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, từ đó đề xuất hệ thống chỉ tiêu có thể sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thể...

   10 p uneti 25/08/2019 7 0

 • Ứng dụng phương pháp quản trị nguồn nhân lực của Nhật Bản vào doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

  Ứng dụng phương pháp quản trị nguồn nhân lực của Nhật Bản vào doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

  Bài viết này sẽ chỉ ra những đặc trưng trong phương pháp quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó nhấn mạnh đến công tác hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đúc kết những bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam.

   6 p uneti 25/08/2019 6 0

 • Đo lường sự tạo ra và phân bổ giá trị kinh tế gia tăng của doanh nghiệp: Mô hình VCA

  Đo lường sự tạo ra và phân bổ giá trị kinh tế gia tăng của doanh nghiệp: Mô hình VCA

  Bài viết sẽ thảo luận về “lợi ích kinh tế” mà cụ thể là sự thay đổi giá trị kinh tế được tạo ra từ giai đoạn này sang giai đoạn sau, dưới góc độ tổng thể doanh nghiệp. Đồng thời, bài viết cũng sẽ cung cấp công cụ, được gọi là mô hình VCA (Value Creation and.Appropriation), nhằm đo lường được sự tạo ra giá trị kinh tế gia tăng của...

   14 p uneti 25/08/2019 6 0

 • Đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp: Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp: Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Bài viết thực hiện nghiên cứu cách thức đào tạo phát triển nhân lực tại một số doanh nghiệp điển hình qua đó đưa ra một số bài học giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm phương pháp, kinh nghiệm phát triển nhân lực trong giai đoạn hiện nay.

   5 p uneti 25/08/2019 5 0

 • Độ nhạy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợi chứng khoán

  Độ nhạy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợi chứng khoán

  Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của biến động tỷ giá đến tỷ suất sinh lợi (TSSL) chứng khoán ở thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014. Bằng việc sử dụng tỷ giá hối đoái thực để xem xét tác động của lạm phát đến sức mua của đồng Việt Nam, bài viết đã tìm thấy được bằng chứng về sự tồn tại của độ nhạy cảm tỷ giá...

   6 p uneti 25/08/2019 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số