Bài giảng Cổ sinh vật học - Chương 1: Giới thiệu môn cổ sinh vật học

Bài giảng "Cổ sinh vật học - Chương 1: Giới thiệu môn cổ sinh vật học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và các khái niệm cơ bản, đối tượng và các phương pháp nghiên cứu, vị trí môn học, mục đích môn học và các ngành học liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.