Ebook Đổi mới giáo dục và đao tạo - Xây dựng những người hạnh phúc: Phần 1 - Phan Dũng

Ebook Đổi mới giáo dục và đào tạo - Xây dựng những người hạnh phúc: Phần 1 gồm có 7 chương. Nội dung phần 1 của cuốn sách sẽ giải đáp những thắc mắc của người đọc như: Hạnh phúc là gì? Cần loại hạnh phúc nào? Hạnh phúc có phải là mục đích của mỗi người, mỗi quốc gia và toàn nhân loại không? Có những cách tiếp cận hạnh phúc nào? Triết lý giáo dục và đào tạo xây dựng những người hạnh phúc là gì? Làm gì và làm thế nào để giáo dục và đào tạo có thể nàng cao năng lực giải quyết được vấn đề và ra quyết định đúng của người học, do vậy làm người học trở nên người hạnh phúc? Để tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên, mời các bạn cùng tham khảo.