Ebook Đổi mới giáo dục và đào tạo - Xây dựng những người hạnh phúc: Phần 2 - Phan Dũng

Tiếp nối phần 1 của cuốn sách, phần 2 ebook trình bày kết quả ứng dụng lý thuyết vào thực tế xây dựng những người hạnh phúc ở Việt Nam. Những kết quả này thể hiện cụ thể trong ý kiến đánh giá khách quan của chuyên gia chuyên nghiên cứu khoa học sáng tạo, giáo dục sáng tạo trên thế giới và lịch sử phát triển Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (TRIZ mở rộng) ở Việt Nam, trong các ý kiến thu hoạch của các cựu học viên môn học Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (TRIZ mở rộng) thuộc hơn 500 khóa học, đa dạng về lứa tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp chuyên môn, thành phần và vị trí xã hội… Mời các bạn cùng tham khảo.