Ebook Kết thúc bán hàng đòn quyết định: Phần 1

Phần 1 ebook gồm các chương: Phát triển khả năng bán hàng thuyết phục, yếu tố tâm lý trong kết thúc bán hàng, xử lý lời từ chối. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.