Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập VI: Phép biện chứng duy tâm thế kỷ XX): Phần 1

Tập VI của bộ sách Lịch sử phép biện chứng sẽ cung cấp cho bạn đọc những phân tích về phép biện chứng duy tâm thế kỷ XX. Mục đích chính trong tập này là phân tích một cách có phê phán các cơ sở thế giới quan của một số trào lưu và trường phái biện chứng phi mátxít có ảnh hưởng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết "Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập VI: Phép biện chứng duy tâm thế kỷ XX) - Phần 1".