• Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3 là Trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vốn bằng tiền. Các quy định về sử dụng tiền mặt, trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải thu, trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải trả, giải thích...

   32 p uneti 29/12/2018 14 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 là Trình bày khái niệm và tiêu thức phân loại TSCĐ, trình bày các nguyên tắc kế toán về TSCĐ, trình bày được đặc điểm quản lý đầu tư xây dựng trong đơn vị HCSN, nêu nguyên tắc kế toán về chi phí sửa chữa TSCĐ.

   26 p uneti 29/12/2018 14 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 7

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 7

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 7 là Phân biệt kế toán hoạt động SX-KD với hoạt động sự nghiệp, trình bày nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán hoạt động SX-KD, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành,...

   24 p uneti 29/12/2018 17 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1 là Giải thích được sự khác biệt giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, nêu được nội dung công việc của từng phần hành kế toán, trình bày công tác tổ chức bộ máy kế toán và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng phần hành kế toán theo nội dung công tác kế toán, phân...

   5 p uneti 29/12/2018 13 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4 là Giải thích được bản chất và sự khác nhau giữa vật liệu- dụng cụ, các tiêu thức phân loại vật liệu - dụng cụ, các nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vật liệu - dụng cụ, trình bày được phạm vi kế toán sản phẩm - hàng hóa, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán...

   12 p uneti 29/12/2018 16 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2 là Phân biệt được mục đích sử dụng; nguồn hình thành và nội dung chi từng hoạt động, giải thích được sự khác nhau khi hạch toán từng loại kinh phí như thường xuyên, không thường xuyên; Kinh phí tự chủ và kinh phí giao chưa tự chủ.

   9 p uneti 29/12/2018 14 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6 là Xác định chênh lệch thu chi thực hiện đơn đặt hàng, sản xuất- kinh doanh- dịch vụ, khác Nguyên tắc và quy trình kế toán chênh lệch thu chi, phân phối chênh lệch thu chi các hoạt động Kế toán các quỹ được hình thành từ các nguồn.

   5 p uneti 29/12/2018 13 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 8

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 8

  Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 8 là Trình bày được khái niệm - yêu cầu của báo cáo tài chính, hiểu và vận dụng các nguyên tắc kế toán để lập báo cáo tài chính, hiải thích trình tự lập báo cáo tài chính.

   6 p uneti 29/12/2018 16 0

 • Bàn về một số vấn đề cơ bản của kế toán trong hợp đồng hợp tác công tư trong đầu tư tư nhân

  Bàn về một số vấn đề cơ bản của kế toán trong hợp đồng hợp tác công tư trong đầu tư tư nhân

  Mục tiêu chính của bài viết là giới thiệu một bức tranh chung về nội dung, đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của quan hệ đối tác công tư (Public-Private Partnership - PPPs), qua đó tiếp cận nội dung hợp tác này theo một số vấn đề trong kế toán cần có sự quan tâm khi đầu tư về sau. Kết quả chính của nghiên cứu này là cung cấp được những nét chính...

   11 p uneti 29/12/2018 13 0

 • Tác động của phân tích dữ liệu và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến kế toán quản trị

  Tác động của phân tích dữ liệu và hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đến kế toán quản trị

  Bài viết nhằm mục đích phân tích ảnh hưởng của phân tích dữ liệu và hệ thống hoạch định nguồn lực đến kế toán quản trị thông qua việc trả lời các câu hỏi bao gồm: điều gì đã xảy ra (phân tích mô tả), điều gì sẽ xảy ra (phân tích dự đoán) và đề xuất (giải pháp tối ưu sau phân tích). Từ đó, làm cơ sở cho các nghiên cứu tương lai...

   10 p uneti 29/12/2018 13 0

 • Các nhân tố quyết định độ trễ kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

  Các nhân tố quyết định độ trễ kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

  Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố tác động đến độ trễ kiểm toán của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Dựa trên số liệu của 176 công ty niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn 2013-2016, kết quả phân tích hồi quy với dữ liệu nhóm cho thấy độ trễ kiểm toán của các công ty niêm yết tại Việt Nam được quyết định bởi bốn...

   17 p uneti 29/12/2018 10 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 - Hồ Thị Bích Nhơn

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 6 Kế toán vốn chủ sở hữu với mục tiêu chính là: nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán để ghi nhận vốn chủ sở hữu, nhận diện chứng từ kế toán sử dụng khi kế toán vốn chủ sở hữu;...

   65 p uneti 26/09/2018 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số