• Liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam: Hình thức liên kết và tác động tới doanh nghiệp Việt Nam

  Liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam: Hình thức liên kết và tác động tới doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết này đánh giá thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm liên kết ngược và liên kết xuôi, dựa trên số liệu Điều tra doanh nghiệp 2017 và Điều tra doanh nghiệp vừa và nhỏ của WB năm 2015 cho thấy liên kết này hiện nay vẫn còn yếu mặc dù thực tế cho thấy rằng liên kết với doanh nghiệp FDI sẽ thúc đẩy gia...

   15 p uneti 25/08/2019 15 0

 • Kinh nghiệm quốc tế về kết hợp triển khai quản trị tinh gọn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

  Kinh nghiệm quốc tế về kết hợp triển khai quản trị tinh gọn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

  Bài nghiên cứu trước hết tìm hiểu những khái niệm về quản trị tinh gọn và năng lực đổi mới sáng tạo và tình hình nghiên cứu những ảnh hưởng của quản trị tinh gọn đến việc nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.Sau đó, nhóm tác giả tập trung phân tích và nghiên cứu những kinh nghiệm áp dụng kết hợp giải pháp triển khai quản trị tinh gọn...

   20 p uneti 25/08/2019 15 1

 • Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Bài viết "Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam" đã tổng hợp kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc trong quá trình thực hiện các chính sách giúp hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển hệ thống doanh nghiệp này tại Việt Nam.

   10 p uneti 25/08/2019 11 0

 • Phát triển hoạt động huy động vốn cộng đồng tại Việt Nam

  Phát triển hoạt động huy động vốn cộng đồng tại Việt Nam

  Bài viết phân tích một hình thức huy động vốn mới cho các dự án kinh doanh nhỏ cũng như các dự án khởi nghiệp tại Việt Nam, hình thức huy động vốn cộng đồng (Crowfunding). Bài viết tổng hợp các vấn đề lý thuyết cơ bản và quan trọng nhất về hình thức huy động vốn cộng đồng bao gồm khái niệm, các bên tham gia, động cơ và hai phương thức huy...

   12 p uneti 25/08/2019 11 0

 • Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

  Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

  Bài viết "Xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam" tập trung phân tích tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam giai đoạn 2001-2015 và làm rõ những vấn đề đang đặt ra đối với Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp này.

   11 p uneti 25/08/2019 15 0

 • Vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động các doanh nghiệp FDI

  Vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động các doanh nghiệp FDI

  Nghiên cứu này phân tích vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam từ năm 2006 -2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động đầu tư xanh của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp FDI. Kết quả là bằng chứng thực nghiệm quan trọng để nhà quản lý có chiến...

   9 p uneti 25/08/2019 15 0

 • Nhận diện lãng phí và lựa chọn công cụ quản trị tinh gọn trong hoạt động xuất khẩu

  Nhận diện lãng phí và lựa chọn công cụ quản trị tinh gọn trong hoạt động xuất khẩu

  Bài viết nhận diện những lãng phí trong hoạt động xuất khẩu căn cứ trên chuỗi giá trị của hoạt động xuất khẩu và đưa ra những khuyến nghị trong việc lựa chọn các công cụ của quản trị tinh gọn có thể áp dụng trong hoạt động xuất khẩu. Đây là nền tảng cho những nghiên cứu thực chứng về quản trị tinh gọn trong hoạt động xuất khẩu.

   12 p uneti 25/08/2019 13 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết ở Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết ở Việt Nam

  Nghiên cứu này tiến hành phân tích các nhân tố vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết trên hai Sở chứng khoán Hà Nội (HNX) và Thành phố Hồ Chính Minh (HOSE). Mẫu nghiên cứu bao gồm 846 quan sát của 94 doanh nghiệp trong 9 năm từ 2006 đến 2014. Ba mô hình được sử dụng là mô hình OLS gộp, mô...

   20 p uneti 25/08/2019 13 0

 • Doanh nghiệp xã hội - pháp nhân thương mại hay pháp nhân phi thương mại

  Doanh nghiệp xã hội - pháp nhân thương mại hay pháp nhân phi thương mại

  Nội dung bài viết trình bày doanh nghiệp xã hội là loại hình doanh nghiệp đang được quan tâm và phát triển của nhiều nước trên thế giới; để duy trì và thúc đẩy nền kinh tế phát triển và phát triển bền vững, cũng nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý Doanh nghiệp xã hội, Luật Doanh nghiệp 2014 lần đầu tiên công nhận về...

   14 p uneti 25/08/2019 14 0

 • Vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI

  Vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI

  Nghiên cứu này phân tích vai trò của đầu tư xanh đối với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam từ năm 2006 -2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động đầu tư xanh của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp FDI. Kết quả là bằng chứng thực nghiệm quan trọng để nhà quản lý có chiến...

   10 p uneti 25/08/2019 14 0

 • Những vấn đề cơ bản về phân tích dự báo trong quản trị nhân sự

  Những vấn đề cơ bản về phân tích dự báo trong quản trị nhân sự

  Bài viết giới thiệu tình hình ứng dụng của kỹ thuật phân tích dự báo trong công việc của các nhà quản trị nhân sự; bên cạnh đó, tập trung làm rõ cách xử lý các thách thức tiêu biểu trong công tác quản trị nhân sự bằng cách áp dụng kỹ thuật phân tích dự báo. Từ việc đánh giá những khó khăn trong việc áp dụng, nhóm tác giả cũng đưa ra một...

   15 p uneti 25/08/2019 14 0

 • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

  Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

  Bài viết này tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nghiên cứu nét đặc thù của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, từ đó đề xuất hệ thống chỉ tiêu có thể sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thể...

   10 p uneti 25/08/2019 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số