• Bài giảng môn Ngân hàng thương mại

  Bài giảng môn Ngân hàng thương mại

  Nội dung bài giảng "Ngân hàng thương mại" trình bày tổng quan về ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng, nguồn vốn và quản lý nguồn vốn, tài sản và quản lý tài sản, phân tích tín dụng và chính sách tín dụng, các nghiệp vụ tín dụng.

   53 p uneti 24/03/2018 21 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 2 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với các nội dung chính là: Quá trình quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng, mô hình hành vi sử dụng dịch vụ tài chính,...

   6 p uneti 24/03/2018 10 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 1 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 1 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 1 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu về dịch vụ và các đặc điểm mang tính khác biệt của dịch vụ, trình bày được các đặc điểm về marketing ngân hàng, giới thiệu được khái quát các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, khái quát quá trình hình thành chiến lược marketing và tính ứng dụng của...

   13 p uneti 24/03/2018 8 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 7 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 7 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 7 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ khái niệm về giá và các yếu tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm – dịch vụ tài chính ngân hàng, nắm về quy trình định giá sản phẩm – dịch vụ tài chính ngân hàng, xây dựng các chiến lược định giá sản phẩm – dịch vụ tài chính ngân hàng.

   9 p uneti 24/03/2018 14 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 6 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 6 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 6 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ về sản phẩm – dịch vụ của ngân hàng, các sản phẩm – dịch vụ hiện có tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, nắm về quy trình phát triển sản phẩm mới, xây dựng biểu đồ vòng đời sản phẩm – dịch vụ hiện tại để từ đó đề ra chiến lược...

   15 p uneti 24/03/2018 11 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 5 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ khái niệm và lý do của phân đoạn thị trường, cơ sở để lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường.

   7 p uneti 24/03/2018 13 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 3 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 3 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 3 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Nắm được kiến thức khái quát về các chiến lược kinh doanh và chiến lược marketing ngân hàng, môi trường vi mô và môi trường vĩ mô trong marketing ngân hàng, các bước phát triển chiến lược Marketing ngân hàng, các yếu tố trong Marketing mix,...

   10 p uneti 24/03/2018 13 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 8 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 8 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 8 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ khái niệm về kênh phân phối, nắm rõ kênh phân phối truyền thống và kênh phân phối hiện đại trong ngân hàng, xây dựng các chiến lược phát triển kênh phân phối trong ngân hàng.

   13 p uneti 24/03/2018 12 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 9 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 9 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 9 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ về khái niệm về xúc tiến – truyền thông, nắm rõ các công cụ sử dụng trong xúc tiến – truyền thông, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn chiến lược xúc tiến – truyền thông trong hoạt động tài chính – ngân hàng.

   18 p uneti 24/03/2018 10 0

 • Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 10 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 10 - ThS. Hà Lâm Oanh

  Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 10 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ về khái niệm marketing đối nội và cấu thành của marketing đối nội, đánh giá tầm quan trọng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công khi triển khai chiến lược marketing đối nội, đo lường marketing đối nội,...

   6 p uneti 24/03/2018 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa biên soạn với mục tiêu chính là: Những vấn đề chung về TCDN, nghiệp vụ phân tích các tỷ số tài chính của DN, nghiệp vụ quản lý nguồn vốn của DN, nghiệp vụ quản lý đầu tư và đánh giá dự án đầu tư của DN, nghiệp vụ quản lý doanh lợi và rủi ro trong đầu tư, tỷ suất sinh lời và...

   82 p uneti 24/03/2018 12 0

 • Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

  Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 Lãi suất với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được khái niệm và phân loại lãi suất, hiểu được các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, biết được các biện pháp can thiệp lãi suất thị trường.

   24 p uneti 24/03/2018 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số